Artikel 1: Definities

De begrippen die worden gebruikt in deze algemene voorwaarden hebben de hierna vermelde betekenis:

Maf: bedrijfsnaam van Maf BVBA, met maatschappelijke zetel te Breebroekstraat 61 9030 Gent, met ondernemingsnummer BE 0699.482.836.

Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie de Overeenkomst wordt gesloten.

Dienst: het geheel van de door Maf geleverde diensten waarvoor de Klant een Overeenkomst heeft afgesloten met Maf.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Klant en Maf bestaande uit volgende documenten die elk integraal deel uit maken van de Overeenkomst:

 1. De bestelbon en eventuele bijlage(n);
 2. Deze algemene voorwaarden;
 3. De licentieovereenkomst;
 4. Het SEPA domiciliëring mandaat;
 5. Het LOA document;
 6. De afgesloten rentingovereenkomst (indien van toepassing).

Rentingovereenkomst: overeenkomst tussen de Klant en de rentingmaatschappij.

Licentieovereenkomst: overeenkomst die het gebruik van de telefooncentrale omschrijft, onderdeel van deze algemene voorwaarden.

Licentiegever: Maf BVBA.

Licentienemer: de Klant.

Gebruikerslicentie: licentie per telefoontoestel voor de telefooncentrale.

Factuur: de schriftelijke rekening of nota voor de geleverde zaken of diensten.

LOA: letter of authorization, het document waarmee de klant aan Maf een mandaat geeft om zijn vaste telefoonnummers te porteren naar Maf, met als implicatie dat het contract van de Klant met de donoroperator betreffende deze vaste nummers zal worden beëindigd.

VoIP operator: de Belgische, Europese of internationale operator waarmee Maf een overeenkomst heeft afgesloten voor het aankopen van belminuten.

Premium nummer: premium diensten te herkennen aan speciale nummers beginnende met prefix 090 of 070.

Artikel 2: Voorwerp

2.1

Dit document bepaalt de algemene voorwaarden voor de levering en verkoop van diensten en producten door Maf aan de Klant. Door intekenen op de Dienst of aankoop van een product aanvaardt de Klant, met uitsluiting van zijn eigen voorwaarden, uitdrukkelijk de bepalingen van de algemene voorwaarden van Maf. De Klant erkent voldoende geïnformeerd te zijn inzake de eigenschappen van de VoIP diensten en kennis te hebben genomen van de inhoud van de algemene voorwaarden en deze ontvangen en aanvaard te hebben.

2.2

Elke wijziging, afwijking en/of aanvulling van onderhavige voorwaarden is slechts geldig mits uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen en gestipuleerd.

2.3

Maf heeft het recht om te allen tijde deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zijn van toepassing voor reeds gesloten Overeenkomsten en treden van rechtswege in werking dertig (30) dagen na bekendmaking of op een ander tijdstip zoals in de bekendmaking vermeld. Bekendmaking zal geschiede via één of meerdere van volgende kanalen: brief, e-mail en/of website.

2.4

Maf heeft van rechtswege het recht om het sluiten van een overeenkomst te weigeren, een bestaande overeenkomst te beëindigen, te schorsen of te ontbinden zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn op grond van de hiernavolgende niet-limitatieve redenen:

 • Opgave van onjuiste klantgegevens of onrechtmatig gebruik ervan;
 • Indicaties van fraude, wankel krediet, negatief eigen vermogen, RSZ-dagvaardingen, wijziging van juridisch statuut;
 • Gebruik van de Diensten in strijd met de bepalingen in de Overeenkomst, algemene voorwaarden, wettelijke of reglementaire bepalingen, openbare orde en goede zeden;
 • Wanbetaling of onregelmatige betaling van de door Maf geleverde diensten en producten;
 • Technische overwegingen met invloed op de diensten of producten.

2.5

De klant verbindt er zich toe Maf alle nodige gegevens mede te delen voor het sluiten van de overeenkomst en Maf onmiddellijk op de hoogte te stellen van elke wijziging van deze gegevens (zoals bijvoorbeeld statutenwijziging, adres en rekeningnummer).

Artikel 3: Diensten

3.1

Maf zal zich inspannen om de overeengekomen Dienst(en) te leveren in overeenstemming met de gebruikelijke normen. De Dienst(en) worden vermeld op de bestelbon, de Overeenkomst.

3.2

Leverings- en of uitvoeringstermijnen worden steeds slechts indicatief vermeld. Vertraging in de levering, uitvoering of plaatsing is geen reden tot ontbinding van de Overeenkomst of tot het vorderen van enige schadevergoeding. Indien de bestelde goederen of diensten niet kunnen worden geleverd om redenen buiten de wil van Maf, kan geen schadevergoeding worden gevorderd.

3.3

Indien de Klant en/of gebruiker merkt of vermoedt dat derden zich op onrechtmatige wijze toegang hebben verschaft tot de Dienst, bijvoorbeeld door een lek of het gebruik van het paswoord van de Klant en/of gebruiker, is hij eraan gehouden dit onmiddellijk schriftelijk aan Maf te melden. Maf is niet aansprakelijk voor eventuele schade die een onrechtmatig of onregelmatig gebruik van de Dienst tot gevolg heeft, noch voor het door derden.

Bij gebruik van VoIP systemen waarbij extensies beschermd dienen te worden door paswoorden, is het de verantwoordelijkheid van de Klant om deze voldoende te beschermen.

3.4

Maf stelt de Klant een technische servicelijn ter beschikking, deze is bereikbaar tijdens de kantooruren via het nummer 09 395 50 60.

3.5

Wanner de Klant een oproep plaatst, verschijnt zijn oproepnummer op het scherm van het toestel van de opgeroepene, indien het toestel van de opgeroepene over die functionaliteit beschikt. Indien het nummer van de opgeroepene zich bevindt bij een andere operator, zal het oproepnummer worden doorgegeven indien met de betrokken operator een wederzijds akkoord bestaat. In geval van een oproepdoorschakeling wordt het nummer van de Klant en/of gebruiker doorgestuurd naar het doorgeschakelde nummer. Indien gewenst wordt dat het nummer van de oproeper wordt doorgestuurd dan dient de klant te bewijzen (bijvoorbeeld d.m.v. een factuur) dat hij eigenaar is van het nummer naar waar wordt doorgeschakeld. De Klant kan deze standaardinstellingen per oproep aanpassen voor zover zijn toestel deze functionaliteit ondersteunt.

3.6

De Klant kan aanvragen dat de aan hem toegewezen nummer(s) worden overgedragen van een andere operator naar het netwerk van Maf, mits ondertekening van een LOA. Of van Maf naar het netwerk van een andere operator. De Klant zal zich hiertoe wenden naar de operator naar wie hij het nummer wenst over te dragen. Deze operator zal de nodige stappen ondernemen voor deze overdracht. In geval van een nummeroverdracht, zal Maf alles in het werk stellen om deze nummeroverdracht zo vlot mogelijk te laten verlopen. Het is echter mogelijk dat de overdracht om technische redenen niet kan worden uitgevoerd. Bij nummeroverdracht naar een andere operator zal de telefoniedienst voor deze nummer(s) niet meer werken.

3.7

De Klant erkent uitdrukkelijk dat bij gebruik van de VoIP Dienst op een locatie verschillend van het gekende installatieadres bij Maf, er geen toegang verleend kan worden tot de nooddiensten. Maf is niet verantwoordelijk voor enige letsels, schade of kosten opgelopen als gevolg van het feit dat nooddiensten niet (tijdig) kunnen worden bereikt of een zinloze verplaatsing hebben uitgevoerd.

3.8

De Klant is ertoe verbonden om een geografisch nummer in de telefonische zone te kiezen van zijn installatieadres. Indien deze niet of niet meer geldig is, heeft Maf het recht om een ander nummer toe te wijzen in de zone van de Klant zijn installatieadres. Het installatieadres dient op het Belgisch grondgebied te zijn gesitueerd. De Klant moet kunnen bewijzen in welke plaats zijn installatieadres zich bevindt. In ieder geval kan Maf niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige schade m.b.t. afwijkingen of wijzigingen van installatieadres(sen).

3.9

Maf heeft het recht om het aan de Klant toegewezen nummer te wijzigen in geval van een wijziging van het nummerplan of een beslissing van de toezichthoudende overheid. In dit geval zal Maf zich inspannen om de impact voor de Klant zoveel mogelijk te beperken. De Klant kan in deze situatie geen schadevergoeding van Maf eisen.

3.10

Om fraude en financiële schade bij misbruik tegen te gaan blokkeert Maf standaard een aantal prefixen:

 • Premium nummers: 0903, 0904, 0905, 0906, 0907 en 0909.
 • Buitenlandse nummers: Alle nummers die vallen buiten de Europese Unie.

Op eenvoudig verzoek via email aan Maf kunnen bepaalde restricties worden gedeblokkeerd. Maf zal nooit verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor misbruik of schade als gevolg van gebruik van deze gedeblokkeerde prefixen.

3.11

De Klant heeft recht op een kosteloze vermelding van zijn gegevens in de Witte Gids, zoals vastgelegd bij wet. Indien de Klant dit aanduidt op de LOA, zal Maf deze informatie doorgeven aan de VoIP operator.

3.12

Conform de toepasselijke wetgeving bezorgt Maf aan de VoIP operator de gegevens van de Klant alsook elke wijziging hiervan, zodat de VoIP operator dit op hun beurt kan overmaken aan de uitgevers van telefoongidsen en leveranciers van telefonische inlichtingendiensten. Dit uitgesloten in geval van privénummer of indien de Klant expliciet heeft gemeld dat hij hierin niet wilt opgenomen worden.

3.13

De Klant is verantwoordelijk voor de correctheid van de gegevens die hij aan Maf meedeelt. Elke wijziging van deze gegevens zal zo snel mogelijk worden doorgegeven worden aan de VoIP operator die het op hun beurt, indien van toepassing, dient op te nemen in de Witte Gids en in het bestand van de telefonische inlichtingendienst.

3.14

Indien de Klant kwaadwillige oproepen ontvangt kan deze dit melden aan Maf. Maf zal aan de VoIP operator de identificatie vragen van het nummer van waaruit hij werd getelefoneerd. Indien de identificatie technisch mogelijk is, zal de VoIP operator aan de houder van dit nummer verzoeken om deze oproepen te staken. Indien de Klant echter kwaadwillige oproepen blijft ontvangen, kan hij zich tot de Ombudsdienst richten. Op zijn verzoek worden de identiteit en het adres van de houder van het nummer van waaruit de kwaadwillige oproepen tot stand zijn gebracht – indien ontvangen van de VoIP operator – door Maf aan de Ombudsdienst medegedeeld, met het oog op de bekendmaking ervan aan de Klant.

Artikel 4: Tarieven

4.1

Onze offertes zijn steeds vrijblijvend. Offertes zijn dertig (30) dagen geldig, tenzij anders vermeld in de offerte. Bij het aanvaarden van een offerte, prijsaanvraag of onderschrijven van een bestelbon aanvaardt de Klant het van kracht zijn van de algemene voorwaarden van Maf. Offertes die opgesteld worden op basis van opgegeven hoeveelheden, maten of gegevens en worden aanvaard door de Klant, zijn slechts bindend voor zover de in deze offertes opgegeven hoeveelheden, maten of gegevens met de werkelijkheid stroken.

Wat niet is voorzien in de offerte en wordt uitgevoerd en aanvaard door de Klant, geeft recht op een met deze meerwerken overeenstemmende prijs.

4.2

De kosten omvatten, al naargelang de Dienst, een abonnementskost, een licentiebedrag, opzet-, installatie-, verplaatsings- en verbruikskosten. De tarieven zoals vermeld op de website, in tariefplannen of in andere contractuele documenten zoals o.a. een offerte, zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld. De tarieven vermeld op de website hebben voorrang op de papieren versie.

4.3

De duurtijd van nationale en internationale gesprekken wordt gemeten in seconden. Deze duurtijd van een oproep is de tijd begrepen tussen het ogenblik waarop de opgeroepene opneemt tot het ogenblik waarop de oproeper inhaakt.

4.4

De installatiekosten zijn inbegrepen, tenzij anders overeengekomen. Echter wordt er een forfait van 250 € aangerekend, wanneer niemand aanwezig is op de dag van installatie, zonder minstens één (1) werkdag op voorhand schriftelijk te verwittigen.

4.5

Behoudens het verzakingsrecht van de Klant in het kader van de wet op de handelspraktijken, mag Maf van rechtswege en zonder voorafgaande kennisgeving, een compensatie eisen die forfaitair wordt vastgesteld op dertig procent van de prijs van de geannuleerde bestelling indien de klant een bestelling, totaal of gedeeltelijk, annuleert en dit met een minimum kost van 250 €. Maf is in geen geval aansprakelijk voor verzaking van de Klant ten aanzien van de rentingmaatschappij en het rentingcontract.

Artikel 5: Betalingsvoorwaarden en financiële zekerheidstelling

5.1

De factuur wordt verzonden naar de Klant per e-mail. De facturen kunnen een overzicht bevatten van de gevoerde oproepen naar alle bestemmelingen en/of een overzicht van de abonnementen.

5.2

De producten worden gefactureerd na verzending of installatie. De geleverde diensten worden maandelijks verrekend en gefactureerd.

5.3

Alle facturen zijn te betalen binnen vijftien (15) kalender dagen na factuurdatum, behoudens schriftelijk anders overeengekomen. Alle facturen worden betaald via SEPA domiciliëring tenzij anders overeengekomen.

5.4

Klachten worden tien (10) dagen na levering, plaatsing, uitvoering of factuurdatum niet meer aanvaard; zij dienen schriftelijk per aangetekend schrijven worden gedaan en schorten de betalingsverplichtingen niet op. Bij gebreke aan protest per aangetekend schrijven wordt de factuur onveranderlijk en onvoorwaardelijk aanvaard te zijn geacht.

5.5

Bij gebrek aan betaling op de vervaldag is het factuurbedrag of het daarop nog verschuldigde saldo onmiddellijk opeisbaar, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Het bedrag van elke factuur dat niet volledig betaald is op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder  vereiste van enige ingebrekestelling, verhoogd met een intrest van 10 % met ingang op de vervaldatum van de factuur, en een forfaitair schadebeding van 10% op het openstaande saldo, met het minimale forfait van 25 euro.

5.6

De Klant die in gebreke blijft, draagt de kosten voor de ingebrekestelling en de onderzoekskosten gemaakt door een gerechtsdeurwaarder en/of advocaat, alsook de kosten voor de herinneringen en de briefwisseling per aangetekend schrijven door Maf en/of haar raadgevers.

5.7

Maf kan eveneens op de in gebreke blijvende Klant de kosten van verwerping bij weigering van afhouding door de bankinstelling van de Klant verhalen. Een schrapping van de Klant zijn SEPA domiciliëring of niet betalen van de facturen kan aanzet geven tot opschorting of stopzetting van de dienstverlening. Maf is gerechtigd de uitvoering van een deel of het geheel van de Diensten te staken tot de volledige betaling van alle door de Klant verschuldigde bedragen. Maf is gerechtigd over te gaan tot deactiveren van de Dienst(en) van de Klant vijftien (15) kalenderdagen na het toesturen van de eerste herinnering, deze deactivering zal tegen het geldende tarief worden gefactureerd. De Klant kan opnieuw gebruik maken van de diensten na volledige betaling van de verschuldigde bedragen, schadebedingen, onkosten en de betaling van eventueel vooraf te betalen bedragen m.b.t. de heractivatie van de Diensten.

5.8

Onder voorbehoud van schriftelijk andersluidende overeenkomst of toestemming kan er geen compensatie plaatsvinden tussen vorderingen of bedragen die aan Maf verschuldigd zijn en deze die de klant meent te kunnen vorderen van Maf.

5.9

Indien de Klant zijn toestand niet regulariseert vóór het einde van de maand na de schorsing van de diensten, is dit een ernstige tekortkoming die de ontbinding van de overeenkomst te zijnen laste rechtvaardigt. Op basis van geleden verliezen en gederfde winsten is de Klant in geval van ontbinding een niet tegenspreekbare schadevergoeding verschuldigd gelijk aan de bedragen die hij verschuldigd was in de periode van drie (3) maanden vóór schorsing van de dienst. Dit alles onder voorbehoud van het betalen van een hogere schadevergoeding, indien bewezen.

5.10

Maf is gerechtigd een Klant van wie de rekening in schuld is gebleven in het kader van een vorige overeenkomst te weigeren een nieuw abonnement te leveren.

5.11

Indien Maf beslist om de Klant terug te activeren, is een heractivatie toeslag verschuldigd van 25 euro.

5.13

Voor zover de Overeenkomst de levering van apparatuur omvat, blijft Maf of de rentingmaatschappij daarvan de eigenaar tot op het moment dat de Klant aan Maf of de rentingmaatschappij al hetgeen hij krachtens de Overeenkomst verschuldigd is zoals o.a de volledige betaling van de hoofdsom, intresten, kosten en belastingen heeft voldaan. In geval de apparatuur wordt gehuurd via een rentingovereenkomst blijft de rentingmaatschappij eigenaar van de gehuurde apparatuur tijdens de periode van huur. Na de initiële huurperiode heeft de Klant behoudens goedkeuring door de rentingmaatschappij en Maf het recht de apparatuur aan te kopen mits betaling van de slotsom, gelijk aan één (1) maand huur aan Maf. De betaling van deze slotsom doet geen afbreuk aan de betaling van de (gebruikers)licenties aan Maf. Na de initiële huurperiode en aankoop van de materialen zullen de Diensten vervallen. Om dit te voorkomen zal de klant een overeenkomst afsluiten met Maf met de op dat moment geldende tarieven. Indien er geen overeenkomst is bereikt en de Klant en/of gebruiker toch de dienst gebruikt zal er maandelijks worden gefactureerd tegen de op dat moment geldende tarieven.

5.14

Door de Klant gedane betalingen worden in de eerste plaats aangerekend tot voldoening van vervallen intresten en kosten en in de tweede plaats aangerekend op de opeisbare facturen die het langst onbetaald zijn, zelfs indien de Klant vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

5.15

Maf heeft het recht de tarieven voor de Diensten of Producten te wijzigen of te indexeren. Wijzigingen zijn eveneens van toepassing op reeds gesloten overeenkomsten en worden aan de Klant meegedeeld uiterlijk één (1) maand voorafgaand aan de inwerkingtreding ervan via e-mail en/of een publicatie op de website. Indexatie of wijziging van de tarieven, voor zover niet substantieel, zijn geen rechtvaardiging tot opzegging of verbreking van de Overeenkomst.

Artikel 6: Verplichtingen klant en/of gebruiker

6.1

De Diensten en Producten zullen steeds worden gebruikt als een goede huisvader conform de geldende wetten en reglementen, de voorwaarden van de Overeenkomst, de licentieovereenkomst en de algemene regels van welvoeglijkheid.

6.2

De Klant garandeert dat hij alle licenties heeft en zal behouden die verplicht zijn om de Diensten te ontvangen en de apparatuur te gebruiken.

6.3

De Klant draagt zorg voor de goede bewaring van de apparatuur als normaal en voorzichtig bewaarnemer. Hij geeft Maf de toestemming om op ieder moment op afstand de geleverde apparatuur te monitoren en te controleren. De apparatuur kan in geen enkel geval verplaatst of aangepast worden zonder de interventie van Maf. De Klant is aansprakelijk voor alle schade aan de apparatuur of het netwerk als gevolg van zijn handelen of nalatigheid.

6.4

Het gebruik van de Dienst kan risico’s op binnendringen door derden of virussen inhouden voor het informaticasysteem van de Klant, die de nodige maatregelen zal nemen om zich ervan te vergewissen dat niemand zonder zijn toestemming toegang heeft tot de Diensten. Hij staat in voor de bescherming van zijn gegevens en software.

6.5

Maf is gerechtigd om op eigen initiatief of op vraag van de bevoegde overheid het voorwerp en de inhoud van de Dienst openbaar te maken, te verwijderen, te wijzigen of te verplaatsen, indien de algemene voorwaarden niet worden nageleefd of zij hiertoe wordt bevolen.

6.6

Het is de Klant en/of gebruiker niet toegestaan processen of handelingen te verrichten, waarvan hij redelijkerwijs mag vermoeden dat ze Maf en/of het gebruik van de Dienst nadelig kunnen beïnvloeden. De Klant zal in geen geval de naam Maf of Maf BVBA in een slecht daglicht stellen of een slechte reputatie toekennen. Dit geldend op alle en niet limitatieve wijzen en kanalen (mondeling, social media…).

6.7

De Klant zal alle toepasselijke taksen en o.a. de BTW voor zijn rekening nemen.

6.8

De schending van de bepalingen van artikel 6 maken een ernstige contractuele tekortkoming uit, die de ontbinding van de Overeenkomst ten laste van de Klant rechtvaardigt.

6.9

De Klant vrijwaart Maf voor elk verlies, schade, kosten, of uitgaven die het gevolg zijn van of voortvloeien uit een schending van de in dit artikel 6 vermelde verplichtingen en/of tegen vorderingen van derden voortvloeiend uit het gebruik van de Dienst die een inbreuk vormen op dit artikel 6.

Artikel 7: Goederen (Hardware en software)

7.1

Alle goederen die franco worden verzonden, alsook alle afgehaalde goederen in 1 van de kantoren van Maf, reizen op risico van de Klant. En dit vanaf het verlaten van 1 van onze kantoren.

7.2

De door Maf verkochte en/of geplaatste goederen dragen onverminderd de wettelijke bepalingen die standaard door de fabrikant worden verleend. En dit vanaf de datum van aankoop of aanvang van de licenties. Bij het aangaan van een Rentingcontract met Grenke of BNP Paribas Leasing Solutions, of een huurcontract rechtstreeks bij Maf zal de garantie worden verlengd tot de gehele renting- of huurperiode. De Klant/gebruiker zal het geleasede of gehuurde materiaal behandelen zoals een goede huisvader. Indien éénzijdig door Maf wordt vastgesteld dat onoordeelkundig gebruik van de materialen geleid heeft tot een defect zal de garantie vervallen en dient de Klant/gebruiker in te staan tot het aanschaffen van een identieke vervanging d.m.v. een koop bij Maf. Ook bij waterschade zal de garantie vervallen. Batterijen zijn uitgesloten van de garantie.

Bij een koopovereenkomst zal de Klant/gebruiker eveneens beschikken over de wettelijke vastgelegde garantieperiode. Indien de Klant een verlengde garantieperiode wenst zal hij deze aanschaffen d.m.v. een onderhoudscontract dat maandelijks zal worden gefactureerd samen met de andere Dienst.

7.3

De Klant krijgt een persoonlijke, maar niet overdraagbare licentie ter beschikking om de software en handleidingen van Maf te gebruiken. En dit gedurende de gehele looptijd van het contract. Maf en zijn licentiegevers behouden ten alle tijden alle intellectuele eigendomsrechten met inbegrip van auteursrechten en dit voor de software, documentatie en alle dragers waarop de software en documentatie ter beschikking wordt gesteld. De Klant/gebruiker gaat akkoord met alle licentievoorwaarden die verbonden zijn aan de software en de documentatie. De Klant gaat ermee akkoord dat de software en de documentatie niet zal worden gekopieerd voor andere doeleinden dan voor het maken van een back-up. De Klant gaat ermee akkoord dat hij geen wijzigingen of toevoegingen aan de software en documentatie zal aanbrengen, of laten aanbrengen, noch deze delen aan derden onder welke vorm dan ook. De Klant/gebruiker zal de tekens die de eigendom en herkomst van de software en documentatie aanduiden niet verwijderen of wijzigen.

Artikel 8: Looptijd en beëindigen van het contract.

8.1

De start van de Overeenkomst gaat van kracht van zodra beide partijen deze hebben ondertekend of de aanvraag werd aanvaard door Maf, en dit behoudens afwijkend overeenkomen, van onbepaalde duur. Tijdens de gehele looptijd van de rentingovereenkomst zullen abonnementsgelden en/of gesprekskosten worden gefactureerd door Maf. Na verloop van of beëindiging van de Rentingovereenkomst wordt tevens de telefooncentrale- en gebruikerslicenties gefactureerd en dit op basis van een nieuwe Overeenkomst. Indien geen nieuwe Overeenkomst wordt gesloten zullen de telefooncentrale- en  userlicenties worden gefactureerd aan de op dat moment gelden prijzen.

8.2

De opzegging van de Overeenkomst met betrekking tot de abonnementsgelden en de gesprekken kan op elk ogenblik schriftelijk worden opgezegd, en dit zonder rechterlijke tussenkomst of betaling van enige schadevergoeding, mits een opzegtermijn van 3 maanden. Deze doet geen afbreuk of verbreking aan de lopende Rentingovereenkomst. De opzegging van de Overeenkomst met betrekking tot de abonnementsgelden van het internet is schriftelijk opzegbaar na een looptijd van 12 maanden, mits een opzegtermijn van 3 maanden. Ook deze doet geen afbreuk of verbreking aan de lopende Rentingovereenkomst.

Voor mobiele abonnementen geld een looptijd van 12 maanden. Indien de klant zijn nummers overdraagt naar een andere provider, dan dient de klant steeds schriftelijk zijn abonnement op te zeggen om geen verdere facturatie meer te krijgen na de looptijd van 12 maanden. Indien wordt opgezegd binnen de 12 maanden dan zal een volledige pro rata worden opgemaakt.


Bovenvermelde opzegtermijnen gaan in op de eerste dag van de maand volgend op de ontvangst van de schriftelijke opzeg.

Artikel 9: Aansprakelijkheid.

9.1

De Overeenkomst voor de levering van de Dienst, die werd gesloten tussen Maf en de Klant, is een middelenverbintenis. Dit waarbij Maf de beperkte verantwoordelijk heeft tot de levering van de Dienst tot op het aansluitpunt op het netwerk van de Klant.

9.2

Maf zal nooit aansprakelijk zijn van de foute werking van alarminstallaties, telefooncentrales en alle andere eindapparatuur die aangesloten is op het netwerk en/of Dienst van Maf.

9.3

Maf treft geen aansprakelijkheid bij het uitvallen of het verminderen van de kwaliteit van de Dienst. Maf zal geen garantie verlenen op het functioneren van zijn Dienst. Enige aansprakelijkheid kan enkel in geval van kwaadwillige opzet of zware fout van Maf.

9.4

In geen enkel geval kan Maf, dit met inbegrip van zijn werknemers, onderaannemers, leveranciers en agenten, aansprakelijk worden gesteld voor volgende punten:

 1. De inhoudelijke informatie die door de Klant/gebruiker via de Dienst wordt overgedragen of toegankelijk wordt gemaakt aan derden en omgekeerd.
 2. Misbruik en frauduleus gebruik van de Dienst door de Klant/gebruiker of door derden.
 3. Alle technische storingen die er kunnen optreden binnenin de communicatie-infrastructuur van de Klant/gebruiker of derden. Eveneens pannes veroorzaakt door elektriciteits- of netwerkstoringen of bij onderhoud van de voor de Dienst benodigde telecommunicatievoorzieningen, zoals daar zijn: het telefoonaansluitpunt, kablage, computer, fax en alle andere apparaten en de daarbij aanwezige software.
 4. De tijd die verloopt tussen de aanvraag of ondertekenen van de Overeenkomst en de dag van aansluiting van de Dienst. Eveneens bij laattijdige leveringen of afwijzing van de Overeenkomst door Maf.
 5. Alle kosten, vergoedingen of opgelopen schade veroorzaakt door de nalatigheid van de Klant voor de verplichtingen die hij heeft aangegaan om de Overeenkomst uit te voeren.
 6. Elke gemaakte inbreuk door de Klant op de wettelijke bepalingen.
 7. Alle schade die voortvloeit door het gebruik van het netwerk en de Dienst van Maf die betrekking heeft tot informatie, bestanden of data.
 8. De beschikbaarheid van de geleverde internet toegang. Alsook de kwaliteit van deze verbinding en alle toegangen tot netwerken, servers en aanverwanten via het internet.
 9. Vertraging die kan optreden op de dataverbinding indien er gebruik wordt gemaakt van de Dienst van Maf.

9.5

Maf is in geen enkel geval aansprakelijk voor enige indirecte en/of incidentele- of gevolg- en inkomstenschade, zoals:

 1. overtollig of technisch werkloos personeel.
 2. commerciële schade.
 3. verlies van data.
 4. verlies van omzetcijfer, winstderving, verlies van een kans, van cliënteel en/of van opdrachten, vermindering van commerciële vooruitzichten, verhoging van kosten, verlies aan verwachte besparingen, zelfs indien voorzienbaar.

9.6

Maf zal nooit aansprakelijk kunnen gesteld worden voor alle kosten, vergoedingen, schade, vorderingen, uitgaven en andere procedures bij vorderingen van derden die hun oorzaak vinden in fouten, handelingen of nalatigheden van de Klant/gebruiker.

9.7

De aansprakelijkheid van Maf is in elk geval en tevens ongeacht de oorzaak beperkt tot het bedrag van de laatste factuur met een duur van 1 maand en dit voorafgaand aan het schadegeval.

Artikel 10: Ontbinding en opschorting van de Overeenkomst

10.1

Indien de Klant de Overeenkomst gesloten met Maf niet naleeft dan heeft Maf van rechtswege het recht om de levering van de Dienst, product of prestaties op te schorten. Bij ernstige tekortkomingen heeft Maf het recht om tot ontbinding over te gaan van het contract.

Als ernstige tekortkomingen wordt alleszins beschouwd:

 1. Het niet betalen van 1 of meerdere facturen binnen de vooropgestelde termijn. Deze facturen kunnen ook voorschotten zijn zoals het werd overeengekomen tussen Maf en de Klant.
 2. Tekortkomingen die zich blijven voortzetten, ondanks ingebrekestelling.
 3. Indien de Klant zich in staat van Faillissement, onvermogen of onder gerechtelijke reorganisatie bevind, of in geval van vereffening of ontbinding van de Klant of hij onder collectieve schuldenregeling is geplaatst of voor hem een schuldbemiddelaar is aangesteld.
 4. indien er op verzoek van een schuldeiser geheel of een deel van de goederen van de Klant beslag wordt gelegd.
 5. Indien er bewijs of aanwijzingen zijn dat de Klant fraude pleegt, of valse of onvolledige inlichtingen heeft verschaft.

10.2

Bij een eenzijdige, gehele of gedeeltelijke verbreking van de Overeenkomst door de Klant, is aan Maf bovenop het reeds geleverde en uitgevoerde van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding is vastgesteld op het totale bedrag van de laatste 3 factuur-maanden die de Klant verschuldigd was. Meer bepaald de laatste 3 factuur-maanden voor de schorsing of stopzetting van de Dienst. Dit alles is onder voorbehoud van het betalen van een hogere schadevergoeding, indien hiertoe aanleiding bestaat.

Artikel 11: Overmacht

11.1

In geval van vreemde oorzaak of overmacht is Maf gerechtigd haar verbintenissen op te schorten of eenzijdig te annuleren, na de Klant daarvan in kennis te stellen. Deze opschorting of annulering leidt niet tot enig recht op schadevergoeding. Geen van de partijen is aansprakelijk voor welke schade ook die de andere partij lijdt ingevolge overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke niet-voorziene gebeurtenis, buiten de wil van een partij, waardoor de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk of tijdelijk niet kan worden uitgevoerd, dan wel dermate bezwaard en/of onevenredig kostbaar wordt dat naleving van de Overeenkomst in redelijkheid niet van de andere partij kan worden vereist en dit tevens in hoofde van de leveranciers van Maf.

11.2

Worden o.a. als vreemde oorzaak of overmacht beschouwd: staking of lock-out, bedrijfsblokkades, oorlog, epidemie, contractbreuk of voorraadtekort door leveranciers van Maf, abnormale weersomstandigheden, brand, natuur- of andere rampen, wettelijke of administratieve beperkingen, overheidsbeslissingen die een invloed hebben op de uitvoering van de overeengekomen verbintenissen, het disfunctioneren of niet beschikbaar zijn van het internet, storingen in het elektriciteitsnet of technische storingen in de communicatie-infrastructuur van de Klant of van derden.

Artikel 12: Onderaanneming – Overdracht

12.1

De Overeenkomst die is gesloten tussen Maf en de Klant zal door de Klant nooit, geheel of gedeeltelijk, mogen worden overgedragen aan derden. De Klant zal zijn rechten en plichten blijven uitoefenen zoals opgenomen in de Overeenkomst. Dit met uitzondering dat er een schriftelijke goedkeuring is door Maf.

12.2

De Overeenkomst die is gesloten tussen Maf en de Klant zal door Maf steeds kunnen worden overgedragen aan derden en dit zonder toestemming van de Klant. Deze overdracht heeft als inhoud alle rechten en verplichtingen.

12.3

Maf kan onderaannemer(s) belasten met de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de Overeenkomst zonder zich te bevrijden van haar contractuele verplichtingen ten aanzien van de Klant.

Artikel 13: Bescherming  van de persoonlijke levenssfeer.

13.1

Dit artikel is opgenomen in de GDPR/privacy Overeenkomst die eveneens raadpleegbaar is op de website https://www.maf.team

Artikel 14: Ombudsdienst voor telecommunicatie

14.1

Alle klachten zullen gericht zijn aan de support afdeling van Maf. Indien de Klant echter niet tevreden is van de afhandeling van zijn klacht, dan kan hij zich steeds wenden tot de ombudsdienst voor Telecommunicatie:

Koning Albert II-laan 8 bus 3
1000 Brussel
Telefoon: +32 2 223 09 09
Fax: +32 2 219 86 59
Website: www.ombudsmantelecom.be

14.2

Indien de Klant een klacht heeft geopend bij de ombudsdienst zonder een voorafgaande Klant gericht aan de support afdeling van Maf, dan zal deze klacht als ontvankelijk worden beschouwd.

14.3

De ombudsdiest voor Telecommunicatie zal de klacht weigeren wanneer de betreffende klacht meer dan 1 jaar geleden werd ingediend bij de support afdeling van Maf.

14.4

De behandeling van de klacht zal worden beëindigd wanneer daartegen beroep is aangetekend bij de rechtbank.

Artikel 15: Toepasselijk recht en geschillen

15.1

Maf en de Klant zullen geschillen zoveel als mogelijk in der minne trachten te regelen.

15.2

De huidige Overeenkomst die is gesloten tussen Maf en de Klant is onderworpen aan het Belgische recht.

Enkel de rechtbanken van binnen het rechtsgebied Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde zijn bevoegd.

Deze website maakt gebruik van cookies voor de beste beleving op onze website.